team

VRAGEN?

info@OlieOnline.nl
+31 88 654 3 654

bookKENNIS is onze kracht!

Wij hebben de passie & kennis voor techniek en smeermiddelen

moneyKOSTENBESPARING:

Minder leveranciers: alle kwaliteitsmerken

truckLEVERING:

97% binnen 2 dagen geleverd (mits op voorraad)

Akkoordsverklaring

Het is de gebruiker van deze site toegestaan een link naar deze site door te sturen, graag zelfs. Echter het is niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap.

 

Akkoordverklaring voor gebruik OlieOnline website

Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van OlieOnline.com BV gaat de sitebezoeker akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

 

Doel website, aansprakelijkheid en garantie 
De informatie op, en overige inhoud van de OlieOnline.nl-site wordt de sitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

De OlieOnline.nl-site bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van OlieOnline.com BV en worden de OlieOnline.com BV-sitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. OlieOnline.com BV kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde sites. OlieOnline.com BV behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar site te allen tijde te wijzigen.
 

Disclaimer

De informatie die OlieOnline.com BV biedt, zijn geschreven als algemeen handvat voor inkoop handelingen. De toepasbaarheid van een informatie in een concreet geval dient zelfstandig te worden beoordeeld door de gebruiker ervan en in geval van gebruik van technische informatie dient deze informatie te worden geïnterpreteerd en te worden aangepast aan de specifieke situatie waarvoor het wordt gebruikt.

OlieOnline.com BV redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de OlieOnline.nl-site kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Zo kan als gevolg van de op deze site verstrekte informatie bijvoorbeeld geen garantie op een gekocht artikel op deze site worden geclaimd en evenmin toezeggingen over het behalen van een bepaald resultaat worden afgeleid. Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

OlieOnline.com BV BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Tevens aanvaardt OlieOnline.com BV BV geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van productinformatie, gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens OlieOnline.com BV via deze website.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

OlieOnline.com BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de OlieOnline.nl-site verstrekte informatie. Enkel de sitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de OlieOnline.nl-site beschikbare informatie. OlieOnline.com BV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de sitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de OlieOnline.com BV-site.


Intellectueel eigendomsrecht 
Op alle gegevens, waaronder data, logo's, teksten, foto’s, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes, (handels)namen en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van OlieOnline.com BV of derden. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van de OlieOnline.nl-site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van OlieOnline.com BV, inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.
 

Nimmer toegestane handelingen en/of bewerkingen 
Ieder gebruik van de OlieOnline.nl-site en de daarin opgenomen gegevens in strijd met de wet, de goede zeden, openbare orde of in strijd met de rechten van OlieOnline.com BV of derden is verboden. 


Persoonsgegevens
De mogelijkheid bestaat dat OlieOnline.com BV bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres) van de sitebezoeker nodig heeft om met hem in contact te kunnen treden (zoals bij het versturen van informatie). In het kader van gegevensbescherming geldt het volgende: tenzij de wet dit vereist of door justitiële autoriteiten wordt verlangd, zal OlieOnline.com BV deze persoonsgegevens niet openbaren aan derden.


Interactieve communicatie
De sitebezoeker krijgt de mogelijkheid persoonsgegevens en reacties (verder: data) in te vullen. Direct na het invullen wordt de door de sitebezoeker ingevoerde data zichtbaar op de OlieOnline.nl-site. Dergelijke gegevens zijn vrij van eigendomsrechten, niet vertrouwelijk en voor een ieder toegankelijk. Door het invoeren en zenden van deze data geeft de sitebezoeker OlieOnline.com BV om niet toestemming deze data, met inbegrip van de achterliggende ideeën, concepten en kennis -indien dit naar oordeel van OlieOnline.com BV wenselijk is- te gebruiken, te verwijderen, te herschrijven, uit te voeren, af te beelden, te censureren, te verzenden of in te korten.

OlieOnline.com BV is in geen geval aansprakelijk voor het door de sitebezoeker geformuleerde.

De sitebezoeker, garandeert dat alle door hem ingevoerde data die hij naar de OlieOnline.nl-site of naar OlieOnline.com BV verstuurt niet aanstootgevend of grievend is, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrecht en/of andere rechten van OlieOnline.com BV of van derden. 


Cookies 
Op haar website maakt OlieOnline.com BV gebruik gemaakt van zogenaamde "cookies". Een cookie (gegevenselement) wordt gebruikt om het internetverkeer op de site van gebruikers te kunnen registreren. Een cookie maakt individuele voorkeur van een site-bezoeker voor bepaalde informatie sneller toegankelijk doordat dit gegevenselement wordt verstuurd naar de browser in diens computersysteem. Een sitebezoeker kan ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door zijn browser anders in te stellen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de toegang tot enkele pagina's van de website niet meer mogelijk is. 


Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. 

 

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden 
OlieOnline.com BV behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar site geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere sitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de sitebezoeker dan ook de sitevoorwaarden regelmatig te lezen.

 

Copyright © 2011
Alle rechten voorbehouden - OlieOnline.com BV

 

Copyright 2024 OlieOnline.nl is onderdeel van OlieOnline.com BV. Alle rechten voorbehouden.